Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

7883 282f 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viapornozupa pornozupa
2869 8903
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasouporn souporn

March 19 2017

P4RIAS
P4RIAS
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna vialubisztosuko lubisztosuko

March 18 2017

P4RIAS
3928 8c98
Reposted fromnezavisan nezavisan

March 17 2017

5372 323d
Reposted fromspiritedaway spiritedaway viaazazel azazel

March 15 2017

P4RIAS
I can't let her go.
— Rag’n’Bone Man
Reposted bylaparisienneDzessikazazel
8482 29a7
P4RIAS
2418 4256
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
P4RIAS
  Wystarczy wrócić pod właściwy adres i otworzyć drzwi starym kluczem.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss vianezavisan nezavisan
P4RIAS
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada vianezavisan nezavisan
P4RIAS
Jesteś taka, jakbym chciał.
P4RIAS
1704 b5bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaserplesniowy serplesniowy

March 14 2017

P4RIAS
9882 c888
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
7288 edb7

March 13 2017

P4RIAS
Licho nie śpi.
Reposted byserplesniowynezavisanserplesniowymatuszczakazazel

March 12 2017

P4RIAS
6744 8a08
Reposted frommyu myu
P4RIAS
9460 33d5
Reposted fromnyaako nyaako viamyu myu
P4RIAS
6578 e0e9 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamyu myu

March 08 2017

P4RIAS
Często czekam do 4:04, żebyś o mnie pomyślała.
Reposted bynezavisanRozaaExplorersDzessikazazelshitsuribrzaskpiehusPicki91madadreamwhatkatefeelxmissingx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl